Prima varianta a Programului Operational Regional 2014-2020, publicata

 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a publicat prima versiune de lucru a Programului Operational Regional 2014-2020. Documentul poate fi consultat integral aici: Sinteza POR -varianta 1

De asemenea, a fost publicata Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 – DRAFT.

Detalii din prima varianta a Programului Operational Regional 2014-2020:

Obiective/Priorități Instrumente și măsuri

Tipuri de Proiecte

(tipuri de activități orientative)

Program de implementare

Cerințe privind EIM DA/NU

Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării

Promovarea investițiior de afaceri în inovare și cercetare, dezvoltarea legăturilor și a sinergiilor între întreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare și de educație, în special dezvoltarea produselor și serviciilor, transfer tehnologic, inovare socială, networking, clustere

 • crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic
 • achiziţionarea de bunuri, servicii şi dotari pentru entitatea de transfer tehnologic
 • activităţile specifice entităţii de transfer tehnologic (studii de investiţii tehnologice; asistenţă la restructurarea/retehnologizarea şi dimensionarea agenţilor economici; transfer tehnologic si validare tehnologică; prognoza, evaluare tehnologică; audit tehnologic; analize statistice şi indicatori ai eficienţei inovării; crearea, dezvoltarea şi întreţinerea de bănci de date specializate etc.)
2014-2022
Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

 • achiziție de noi tehnologii pentru IMM-uri (inclusiv licențe, know how) și utilizarea lor (prin cursuri de specialitate)

 • activități inovative (proces, produs, marketing, servicii).

 • Crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente

2014-2022
Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 • Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM
 • Dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini,

2014-2022
Sprijinirea capacității IMM-urilor de a se angaja în procesele de creștere pe piețele regionale, naționale și international, precum și în procesele de inovare

 • Implementarea/certificarea sistemelor de management a calității ISO, sistemelor de management al mediului, etc.
 • Certificare produse/servicii/procese
 • Promovarea produselor/serviciilor

2014-2022
Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon Sprjinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri publice, și în sectorul locuințelor
 • reabilitarea termică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora;
 • reabilitarea termică a locuințelor, inclusiv de consolidare a acestora;
 • promovarea surselor regenerabile de energie: panouri solare, panouri fotovoltaice, etc.
 • sisteme inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;
 • investiții în iluminatul public, inclusiv ambiental;

2014-2022
Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

 • Construirea/modernizarea/reabilitarea pistelor/traseelor pentru biciclisti
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea traseelor pietonale
 • Modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport electric (tramvai/troleybus), incluzand calea de rulare (strazi urbane, inclusiv trotuare/refugii/statii) si infrastructura tehnica aferenta
 • Achizitionarea de material rulant electric/ecologic pentru operatorii de transport public urban
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea depourilor aferente transportului public
 • Dezvoltarea sistemelor moderne de management al traficului, de ticketing etc
 • plantarea cu arbori selectati a spatiilor publice si a trotuarelor de pe principalele artere de circulatie din orase

2014-2022

Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor

Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

 • Restaurarea, protecția și valorificarea prin turism a patrimoniului cultural;

 • valorificarea economică a potențialului turistic balnear;

 • valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local și crearea de locuri de muncă;

 • Crearea infrastructurii specifice de agrement turistic.

2014-2022
Acțiuni pentru îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașelor, regenerarea și decontaminarea siturilor poluate și promovarea masurilor pentru reducerea zgomotului

 • reabilitarea siturilor poluate și abandonate (decontaminarea curățarea suprafețelor, demolare clădiri, planare teren);

 • imbunătățirea mediului urban (trotuare, scuaruri, piețe publice, etc)

 • regenerarea zonelor istorice;

2014-2022
Promovarea sistemelor de transport durabile Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN – T

 • Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN T ;

 • Construirea/amenajarea de piste pentru biciclete in intravilanul localitatilor traversate de drumul judetean.

 • Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean aflate pe traseul drumului judetean respectiv

 • Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri şi podeţe;

 • Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere şi pasarele; (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii la TEN T)

 • Devierea reţelelor de apă, electricitate, gaze şi canal, telefonie;

 • Amenajări pentru protecţia mediului;

2014-2022
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate,precum și trecerea de la servicile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

 • Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, centre de intervenție integrate)
 • Dotarea cu echipamente specifice a infrastructurii de servicii medicale
 • Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii sociale
 • Dotarea cu echipamente specifice a infrastructurii de servicii sociale construite/reabilitate/modernizate
 • Construirea/modernizarea infrastructurii pentru sprijinirea tranziţiei de la asistenţa instituţională la cea de proximitate (căsuţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.)
2014-2022
Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban Acțiuni integrate prin:

 • Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
 • Investiţii în infrastructura de sănătate şi servicii sociale – construirea/reabilitarea centrelor care oferă servicii integrate medicale și sociale
 • Stimularea ocupării, prin intermediul activităţilor de economie socială
 • Activităţi de dezvoltare comunitară integrată – activităţi de informare, consiliere
2014-2022
Investiţii în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare
 • Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe)
 • Construcția/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale preșcolare (gradinițe)
 • Construcția/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (școli I- VIII)
 • Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii școlilor profesionale
 • Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale universitare
 • Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale (săli de curs, biblioteci, ateliere, etc. ) din centrele de reeducare și din penitenciare
2014-2022

Asistență Tehnică

Asistență tehnică
 • Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional

 • Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR

 • Realizarea cadastrului

Inca nu exista comentarii.

Lasă un răspuns